“Даровити у образовању”

Наша братска школа, ОШ “Јован Поповић” из Београда је у понедељак 18. новембра обележила Дан школе и 65 година постојања. Том приликом је осим Свечане академије организован и стручни скуп “Даровити у образовању”. Скуп је окупио учеснике из Београда, Крушевца и Крагујевца, али и из региона, професоре из Марибора иRead More

Read More

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ИЗУЗЕТНОСТ РАДА

Нашој школи је јуче додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру eTwinning пројекта „Pi day“. То значи да су рад наставника, рад наших ученика и школе признати на највишем европском нивоу. Пројекат је реализовала наставница математике Марија Пруткин са ученицима 6. разреда. Такође, наш пројекат ће бити изложенRead More

Read More

Добродошли на сајт ОШ "Јован Поповић" Крушевац.“Даровити у образовању”

Наша братска школа, ОШ “Јован Поповић” из Београда је у понедељак 18. новембра обележила Дан школе и 65 година постојања. Том приликом је осим Свечане академије организован и стручни скуп “Даровити у образовању”.
Скуп је окупио учеснике из Београда, Крушевца и Крагујевца, али и из региона, професоре из Марибора и Сплита.
Низ предавања и радионица на ову тему је поткрепило причу о раду са даровитима у образовању, што постаје све већа потреба друштва у данашње време.
Наша школа је учешће на стручном скупу узела и предавањем наставнице математике Марије Пруткин.
Уз размену искустава и примера добре праксе учесници скупа су се оснажили новим идејама за даљу међусобну сарадњу.

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ИЗУЗЕТНОСТ РАДА

Нашој школи је јуче додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру eTwinning пројекта „Pi day“. То значи да су рад наставника, рад наших ученика и школе признати на највишем европском нивоу.
Пројекат је реализовала наставница математике Марија Пруткин са ученицима 6. разреда.
Такође, наш пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала на www.etwinning.net.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 Назив наручиоца:ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
 Адреса наручиоца: Улица Балканска бр.56, 37000 Крушевац
 ПИБ: 100472132
 Матични број: 07102852
 Шифра делатности: 85.20
 Врста наручиоца: просвета
 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 Врста предмета: услуга извођења екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда и настава у природи
за ученике до 1. до 4.разреда у школској 2019/2020.години, Партија 8 – организовање наставе
у природи 7 дана (6 пансиона + ужина) на релација Крушевац – Појате – Алексинац –
Сокобања- Алексинац – Појате – Крушевац, за ученике 1. разреда
 Јавна набавка се спроводи по партијама.
 Контакт особа: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-050; 448-052,е-mail:osjpopovic@gmail.com,
Факс: 037/448-055
 Опис предмета набавке: услуге организације путовања
 Назив и ознака из општег речника набавке: услуге организације путовања – 63516000
 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: eкономски најповљнија понуда
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА
ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА Конкурсна документација се може
преузети: са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице наручиоца
www.osjovanpopovic.edu.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну
документацију електронском поштом на е-mail адресу: osjpopovic@gmail.com, у просторијама
наручиоца сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за
подношење понуда или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног
захтева од стране заинтересованог лица.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу: ОШ „Јован Поповић” ул.
Балканска бр.56, 37000 Крушевац
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је
дужан да напише текст: ,,Понуда за јавну набавку – УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ
УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020.годину, Партија 8, ЈН бр. 2/2019-1 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини
коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Рок за достављање понуде је 30.10.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца до 30.10.2019. године до 14,00 часова, без обзира на начин на које су
послате.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима
неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 30.10.2019. године у
17,00 часова, на адреси ОШ „Јован Поповић“,ул.Балканска бр.56 Крушевац. Отварање понуда је јавно
и може присуствовати свако заинтересовано лице.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања
понуда.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

еТвининг

6. септембра је у Београду одржана еТвининг годишња конференција “Развијање кључних компетенција путем еТвининг пројеката” коју је отворио министар Младен Шарчевић.
Два наставника наше школе су узела учешће на конференцији, Весна Радојевић и Марија Пруткин.
Део конференције је за циљ имао и промоцију награђених еТвинера, међу којима је била и наставница математике Марија Пруткин са два пројекта награђена Националном ознаком квалитета.
Пуно среће у даљем раду нашим еТвинерима!

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА

2.9.2019. године у 17 часова, у нашој школи, одржан је свечани пријем ђака првака. Пријему су, поред осталих званица, присуствовали заменик градоначелника Весна Лазаревић и начелник Школске управе Зоран Асковић.
Пригодним програмом и наступом хора, старији ђаци наше школе су првацима пожелели добродошлицу у школске клупе!
Ђаци прваци – добро дошли!!

© 2019: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress