Визија и мисија

 

ВИЗИЈА

 

Бити узорна установа, препознатљива по пријатној и радној клими и

међусобној сарадњи ученика, наставника и родитеља. 

Желимо да унапређујемо  и усавршавамо процес наставе и учења –

побољшањем укупног знања и применљивости знања  ученика.

 

МИСИЈА

 

Пружање квалитетног образовања кроз традиционалне и иновативне облике

наставе у цуљу оспособљавања свих ученика за даље напредовање и образовање.

Неговање развоја личности ученика, развијање васпитних, естетских, моралних вредности, идеје мултикултуралности и толеранције, непосредно примењујући најпозитивније облике комуникације.

Подстицање физичког развоја и здравственог васпитања ученика, кроз заступљеност свих ресурса у школи и окружењу.

Доследним ставом и поштовањем потреба и интереса сваког ученика омогућити стицање знања, вештина и способности за целоживотно учење.