ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 Назив наручиоца:ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
 Адреса наручиоца: Улица Балканска бр.56, 37000 Крушевац
 ПИБ: 100472132
 Матични број: 07102852
 Шифра делатности: 85.20
 Врста наручиоца: просвета
 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 Врста предмета: услуга извођења екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда и настава у природи
за ученике до 1. до 4.разреда у школској 2019/2020.години, Партија 8 – организовање наставе
у природи 7 дана (6 пансиона + ужина) на релација Крушевац – Појате – Алексинац –
Сокобања- Алексинац – Појате – Крушевац, за ученике 1. разреда
 Јавна набавка се спроводи по партијама.
 Контакт особа: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-050; 448-052,е-mail:osjpopovic@gmail.com,
Факс: 037/448-055
 Опис предмета набавке: услуге организације путовања
 Назив и ознака из општег речника набавке: услуге организације путовања – 63516000
 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: eкономски најповљнија понуда
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА
ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА Конкурсна документација се може
преузети: са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице наручиоца
www.osjovanpopovic.edu.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну
документацију електронском поштом на е-mail адресу: osjpopovic@gmail.com, у просторијама
наручиоца сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за
подношење понуда или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног
захтева од стране заинтересованог лица.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу: ОШ „Јован Поповић” ул.
Балканска бр.56, 37000 Крушевац
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је
дужан да напише текст: ,,Понуда за јавну набавку – УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ
УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020.годину, Партија 8, ЈН бр. 2/2019-1 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини
коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Рок за достављање понуде је 30.10.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца до 30.10.2019. године до 14,00 часова, без обзира на начин на које су
послате.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима
неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 30.10.2019. године у
17,00 часова, на адреси ОШ „Јован Поповић“,ул.Балканска бр.56 Крушевац. Отварање понуда је јавно
и може присуствовати свако заинтересовано лице.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања
понуда.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Comments are Closed

© 2020: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress