ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа „Јован Поповић“
 АДРЕСА: Балканска 56, 37 000 Крушевац
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.
 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електрична енергија за потпуно снабдевање.
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000- електрична енергија.
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.osjovanpopovic.edu.rs . Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, број 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 20.5.2020. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.5.2020. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Основне школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, Крушевац
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, 064/8856850; факс 037/448-055, e-mail: osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Comments are Closed

© 2021: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress