Author: osjovanpopovic

 

Упутства за спровођење завршног испита 2019/2020

Prilog 1 Uputstvo za predsednika skolske komisije – direktor, 19.05

Prilog 2 Uputstvo za odeljenjske staresine, 22.05

Prilog 3 Uputstvo za dezurne nastavnike, 19.05

Prilog 5 Uputstvo za pregledace, 19.05

Prilog 8 Uputstvo za prikupljanje podataka, 20.05 (2)

Prilog 9 Uputstvo za ucenike i roditelje

Prilog 11 Smernice za sprovodjenje zavrsnog ispita za ucenik, 19.05 (1)

Prilog 12 Smernice za sprovodjenje zavrsnog ispita za odrasle,22.05

Prilog-6-Uputstvo-za-postupak-prigovora-na-rezultate-zavrsno10.06

Prilog-7-Uputstvo-za-supervizore-19.05 (1) predlozi Milos Jevtic

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/2020.

Ове школске године ученик генерације је Тадија Јелесијевић, ученик 8-1 одељења!

Ученик са изузетним карактеристикама, јединствен, интелигентан, културан, самосталан, одлучан и упоран, веома вредан и педантан, праведан и поштен, увек спреман да помогне другарима – Тадија у потпуности оправдава и заслужује титулу ученика генерације.

Уз све то, награде и учешћа на такмичењима које је освојио само су додатни доказ његовог квалитета и марљивог рада.

Честитамо!

Поносни смо на њега, његов успех и што је био наш ђак!

Желимо му пуно среће у даљем школовању и животу, сигурни да ћемо за њега и његове успехе тек чути у годинама које долазе!

Обавештење о упису у ОШ

Поштовани,

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину.
-Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.
– Уколико не желите термин да заказујете путем Портала еУправа, можете директно контактирати школу на број телефона 037/448 052 и информисати се о даљим поступцима.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

МИСЛИША

Одлични резултати наших младих математичара са такмичења Мислиша!
Браво!!!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац.
 ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.osjovanpopovic.edu.rs
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз ученика у школској 2020/2021. години
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.osjovanpopovic.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска бр. 56, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга – Превоз ученика у школској 2020/2021.години, ЈН 3/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ „Јован Поповић“, ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 22.5.2020. године до 11,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.5.2020. године са почетком у 11,30 часова у просторијама ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, ул. Балканска 56, уз присуство овлашћених представника понуђача.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, 064/8856850; факс 037/448-055, osjpopovic@gmail.com

КОНКУРСНА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

© 2020: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress