Author: osjovanpopovic

 

СВЕТОСАВСКИ УЧЕНИК

За светосавског ученика ОШ Јован Поповић за ову школску годину, одлуком Наставничког већа, изабран је Вељко Косијер, ученик 8/2 одељења.

Остали предложени ученици били су:
Тадија Јелесијевић (8/1),
Бојана Милосављевић (8/4),
Мина Станојловић (8/4),
Миона Петровић (8/2) и
Ленка Цветковић (8/1).

На основу Правилника наше школе о избору светосавског ученика, бодовањем свих предложених кандидата, формирана је ранг листа на основу које је овогодишњи светосавски ученик Вељко Косијер.

Честитамо!!!

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

7. децембра је одржано општинско такмичење из математике. Ученици наше школе су остварили фантастичне резултате!!! 

3. разред:
– Ева Пендић – 1. награда (учитељица: Лена Раушевић)
– Анастасија Јовановић – 3. награда (учитељица: Лена Раушевић)
– Михаило Живковић – 3. награда (учитељица: Јасмина Лазић)
– Огњен Станојевић – похвала (учитељица: Лена Раушевић)
– Чеда Лачњевац – похвала (учитељица: Ивана Петронијевић)

4. разред:
– Јана Крупниковић – 1. награда (учитељица: Сандра Поповић)
-Тара Перић – 2. награда (учитељица: Ивана Стефановић)
– Нана Ристић – 3. награда (учитељица: Драгана Бабић)
– Павле Шароњић – похвала (учитељица: Драгана Бабић)
– Урош Минић – похвала (учитељица: Сандра Поповић)

5. разред:
– Војин Матејић – 2. награда (наставник: Марија Пруткин)
– Стојан Рацковић – 2. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
– Милица Ђокић – 2. награда (наставник: Марија Пруткин)
– Виктор Миленковић – 3. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
– Вељко Милојевић – похвала (наставник: Ивана Крупниковић)
– Дуња Бранковић – похвала (наставник: Ивана Крупниковић)
– Богдан Дуњић – похвала (наставник: Ивана Крупниковић)

6. разред:
– Тодор Лачњевац – 1. награда (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Данило Ђукић – 2. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
-Лазар Миладиновић – 3. награда (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Лука Милосављевић – 3. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
– Јована Ранђеловић – 3. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
– Вук Стошић – 3. награда (наставник: Ивана Крупниковић)
– Наталија Војиновић – похвала (наставник: Ивана Крупниковић)
– Јована Милетић – похвала (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Вук Скоруп – похвала (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Миња Васић – похвала (наставник: Ивана Крупниковић)
– Каја Ћирковић – похвала (наставник: Мирјана Јевремовић)

7. разред:
– Вукашин Косијер – 3. награда (наставник: Марија Пруткин)
– Душан Радисављевић – 3. награда (наатавник: Марија Пруткин)

8. разред:
– Тадија Јелесијевић – 1. награда (наставник: Иван Лисинац)
– Бојана Милосављевић – 2. награда (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Мила Ивановић – 2. награда (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Вељко Косијер – 2. награда (наставник: Иван Лисинац)
– Мина Станојловић – 3. награда (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Давид Бекчић – похвала (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Вања Ђурић – похвала (наставник: Мирјана Јевремовић)
– Лука Миленковић – похвала (наставник: Иван Лисинац)

БРАВО!!!

 

“Даровити у образовању”

Наша братска школа, ОШ “Јован Поповић” из Београда је у понедељак 18. новембра обележила Дан школе и 65 година постојања. Том приликом је осим Свечане академије организован и стручни скуп “Даровити у образовању”.
Скуп је окупио учеснике из Београда, Крушевца и Крагујевца, али и из региона, професоре из Марибора и Сплита.
Низ предавања и радионица на ову тему је поткрепило причу о раду са даровитима у образовању, што постаје све већа потреба друштва у данашње време.
Наша школа је учешће на стручном скупу узела и предавањем наставнице математике Марије Пруткин.
Уз размену искустава и примера добре праксе учесници скупа су се оснажили новим идејама за даљу међусобну сарадњу.

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ИЗУЗЕТНОСТ РАДА

Нашој школи је јуче додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру eTwinning пројекта „Pi day“. То значи да су рад наставника, рад наших ученика и школе признати на највишем европском нивоу.
Пројекат је реализовала наставница математике Марија Пруткин са ученицима 6. разреда.
Такође, наш пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала на www.etwinning.net.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 Назив наручиоца:ОШ ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
 Адреса наручиоца: Улица Балканска бр.56, 37000 Крушевац
 ПИБ: 100472132
 Матични број: 07102852
 Шифра делатности: 85.20
 Врста наручиоца: просвета
 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 Врста предмета: услуга извођења екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда и настава у природи
за ученике до 1. до 4.разреда у школској 2019/2020.години, Партија 8 – организовање наставе
у природи 7 дана (6 пансиона + ужина) на релација Крушевац – Појате – Алексинац –
Сокобања- Алексинац – Појате – Крушевац, за ученике 1. разреда
 Јавна набавка се спроводи по партијама.
 Контакт особа: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-050; 448-052,е-mail:osjpopovic@gmail.com,
Факс: 037/448-055
 Опис предмета набавке: услуге организације путовања
 Назив и ознака из општег речника набавке: услуге организације путовања – 63516000
 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: eкономски најповљнија понуда
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА
ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА Конкурсна документација се може
преузети: са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице наручиоца
www.osjovanpopovic.edu.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну
документацију електронском поштом на е-mail адресу: osjpopovic@gmail.com, у просторијама
наручиоца сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за
подношење понуда или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног
захтева од стране заинтересованог лица.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу: ОШ „Јован Поповић” ул.
Балканска бр.56, 37000 Крушевац
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је
дужан да напише текст: ,,Понуда за јавну набавку – УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ
УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020.годину, Партија 8, ЈН бр. 2/2019-1 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини
коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Рок за достављање понуде је 30.10.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца до 30.10.2019. године до 14,00 часова, без обзира на начин на које су
послате.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима
неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 30.10.2019. године у
17,00 часова, на адреси ОШ „Јован Поповић“,ул.Балканска бр.56 Крушевац. Отварање понуда је јавно
и може присуствовати свако заинтересовано лице.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања
понуда.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

© 2020: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress