Category: Галерија

 

ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА ПОЧИЊЕ 2. СЕПТЕМБРА 2019.

ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА ПОЧИЊЕ 2. СЕПТЕМБРА 2019.

Ученици 1-4. Разреда: ДРУГА СМЕНА од 13:30 сати

Ученици 5-8. Разреда: ПРВА СМЕНА од 07:30 сати

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!!!

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!!!

ТАДИЈА ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ ОСВОЈИО ПРВУ НАГРАДУ СА МАКСИМАЛНИХ 100 ПОЕНА!

Ученик наше школе, Тадија Јелесијевић, учесник је летњег математичког кампа који се одржао у периоду 19-23. августа 2019. године у ОШ „Николај Велимировић“ у Шапцу.
Сваког дана кампа су била организована по 3 предавања из математике за све учеснике, као и предавања из програмирања у поподневним часовима.
Циљ Кампа је продубљивање и проширивање математичких знања и повезивање ученика са сличним интересовањима.
У четвртак, 22.8.2019. одржано је такмичење из математике, а 23.8. је била подела диплома и свечано затварање Кампа.
Тадија је на такмичењу освојио ПРВУ награду са максималних 100 поена!!! 
БРАВО!!! 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Превоз ученика у школској 2019/20. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац.
 ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.osjovanpopovic.edu.rs
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз ученика у школској 2019/20. години
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси
Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца
(www.osjovanpopovic.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца
на адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска бр. 56, сваког радног дана
од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са
назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга – Превоз ученика у школској
2019/20.години, ЈНМВ 4/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ „Јован Поповић“,
ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 04.9.2019. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 04.9.2019. године са почетком у 12,30
часова у просторијама ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, ул. Балканска 56, уз
присуство овлашћених представника понуђача.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, факс 037/448-055, osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Превоз запослених на посао и са посла

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз запослених на посао и са посла
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског
превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала
јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси Наручиоца
www.osjovanpopovic.edu.rs. Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на
адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног
дана од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком:
“Понуда за јавну набавку услуга – превоз запослених на посао и са посла, број 3/2019 –
НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу,
телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Основна школа „Јован
Поповић“, ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00
часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 02.9.2019. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 02.9.2019. године са почетком у 12,30 часова у
просторијама Основне школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, Крушевац
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052, 448-050, e-mail:
osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

© 2019: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress