Category: За ученике

 

Обавештење о упису у ОШ

Поштовани,

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину.
-Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.
– Уколико не желите термин да заказујете путем Портала еУправа, можете директно контактирати школу на број телефона 037/448 052 и информисати се о даљим поступцима.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

МИСЛИША

Одлични резултати наших младих математичара са такмичења Мислиша!
Браво!!!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац.
 ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.osjovanpopovic.edu.rs
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз ученика у школској 2020/2021. години
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.osjovanpopovic.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска бр. 56, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга – Превоз ученика у школској 2020/2021.години, ЈН 3/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ „Јован Поповић“, ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 22.5.2020. године до 11,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.5.2020. године са почетком у 11,30 часова у просторијама ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, ул. Балканска 56, уз присуство овлашћених представника понуђача.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, 064/8856850; факс 037/448-055, osjpopovic@gmail.com

КОНКУРСНА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа „Јован Поповић“
 АДРЕСА: Балканска 56, 37 000 Крушевац
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.
 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електрична енергија за потпуно снабдевање.
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000- електрична енергија.
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.osjovanpopovic.edu.rs . Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, број 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 20.5.2020. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.5.2020. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Основне школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, Крушевац
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, 064/8856850; факс 037/448-055, e-mail: osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

SREĆAN DAN ŠKOLE!

Poštovana deco!
Na današnji dan, ispred glavnog ulaza u školu postavljena je bista Jovana Popovića, pesnika, učesnika NOB u Drugom svetskom ratu, člana SANU, čije ime nosi naša škola. U čast 69 godina postojanja Osnovne škole “Jovan Popović” u Kruševcu, i ovaj 17.april 2020. obeležavamo kao Dan škole. Ali, ne kao obično…
Iako niste u školi, vi je, deco, činite živom i dok učite kod svojih kuća. Niste vi krivi. Vreme je ozbiljno, treba sačuvati zdravlje i to je primarna briga svih nas. Znam da sigurno slušate roditelje, i da ste odgovorni prema svim obavezama koje su se sručile nenadano u vaše živote. Pričaju vaše mame da ste pomalo uplašeni. Tate kažu da mnogo učite, hoće da vam pomognu i oni. Hvale vas učitelji i nastavnici, radite čak i na novim platformama, i javljate im svakoga dana… o naučenom slovu, o novoj desetici koju prebrojavate, o imenicama, zamenicama, o starim zanatima i novim rečima iz engleskog, o empatiji i Vaskrsu, o osminama i piramidama, o meridijanima i zvezdama, o Prvom srpskom ustanku, o algama i krvotoku čoveka, hemijskoj formuli alkana… Neko je i preveo Je t’ aime…
Sve će vam to trebati i sutra, kad više ne budete mali i kad vas životna reka ponese da sami mozgate i pobeđujete. Sve će vam ove lekcije trebati uvek, u nekom drugom obliku, u nekoj drugoj boji, podvučene, prepričane, zato ih ne preskačite. Možda vam bude važan baš onaj domaći koji ste prepisali, baš ono što niste razumeli, a niste pitali… Istrajte! Videćemo se uskoro, porasli vi, a i mi, i radovaćemo se što smo uspeli! Zato vam šaljem zagrljaje, i verujem da možete, gde god da ste, da budete dobra deca. Učite, budite uporni i sanjate snove koje možete ostvariti!

U zdravlje svakom detetu, svim mamama i tatama,
srdačno direktor Snežana

© 2020: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress