Упутства за спровођење завршног испита 2019/2020

Prilog 1 Uputstvo za predsednika skolske komisije – direktor, 19.05 Prilog 2 Uputstvo za odeljenjske staresine, 22.05 Prilog 3 Uputstvo za dezurne nastavnike, 19.05 Prilog 5 Uputstvo za pregledace, 19.05 Prilog 8 Uputstvo za prikupljanje podataka, 20.05 (2) Prilog 9 Uputstvo za ucenike i roditelje Prilog 11 Smernice za sprovodjenjeRead More

Read More

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/2020.

Ове школске године ученик генерације је Тадија Јелесијевић, ученик 8-1 одељења! Ученик са изузетним карактеристикама, јединствен, интелигентан, културан, самосталан, одлучан и упоран, веома вредан и педантан, праведан и поштен, увек спреман да помогне другарима – Тадија у потпуности оправдава и заслужује титулу ученика генерације. Уз све то, награде и учешћаRead More

Read More

Добродошли на сајт ОШ "Јован Поповић" Крушевац.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз запослених на посао и са посла
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси Наручиоца www.osjovanpopovic.edu.rs. Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга – превоз запослених на посао и са посла, број 2/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 21.5.2020. године до 11,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 21.5.2020. године са почетком у 11,30 часова у просторијама Основне школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, Крушевац
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052, 448-050, 064/8856850; e-mail: osjpopovic@gmail.com

Konkursna dokumentacija-prevoz zaposlenih

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа „Јован Поповић“
 АДРЕСА: Балканска 56, 37 000 Крушевац
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.
 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електрична енергија за потпуно снабдевање.
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09310000- електрична енергија.
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.osjovanpopovic.edu.rs . Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, број 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Основна школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 20.5.2020. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.5.2020. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Основне школа „Јован Поповић“, ул. Балканска 56, Крушевац
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, 064/8856850; факс 037/448-055, e-mail: osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

SREĆAN DAN ŠKOLE!

Poštovana deco!
Na današnji dan, ispred glavnog ulaza u školu postavljena je bista Jovana Popovića, pesnika, učesnika NOB u Drugom svetskom ratu, člana SANU, čije ime nosi naša škola. U čast 69 godina postojanja Osnovne škole “Jovan Popović” u Kruševcu, i ovaj 17.april 2020. obeležavamo kao Dan škole. Ali, ne kao obično…
Iako niste u školi, vi je, deco, činite živom i dok učite kod svojih kuća. Niste vi krivi. Vreme je ozbiljno, treba sačuvati zdravlje i to je primarna briga svih nas. Znam da sigurno slušate roditelje, i da ste odgovorni prema svim obavezama koje su se sručile nenadano u vaše živote. Pričaju vaše mame da ste pomalo uplašeni. Tate kažu da mnogo učite, hoće da vam pomognu i oni. Hvale vas učitelji i nastavnici, radite čak i na novim platformama, i javljate im svakoga dana… o naučenom slovu, o novoj desetici koju prebrojavate, o imenicama, zamenicama, o starim zanatima i novim rečima iz engleskog, o empatiji i Vaskrsu, o osminama i piramidama, o meridijanima i zvezdama, o Prvom srpskom ustanku, o algama i krvotoku čoveka, hemijskoj formuli alkana… Neko je i preveo Je t’ aime…
Sve će vam to trebati i sutra, kad više ne budete mali i kad vas životna reka ponese da sami mozgate i pobeđujete. Sve će vam ove lekcije trebati uvek, u nekom drugom obliku, u nekoj drugoj boji, podvučene, prepričane, zato ih ne preskačite. Možda vam bude važan baš onaj domaći koji ste prepisali, baš ono što niste razumeli, a niste pitali… Istrajte! Videćemo se uskoro, porasli vi, a i mi, i radovaćemo se što smo uspeli! Zato vam šaljem zagrljaje, i verujem da možete, gde god da ste, da budete dobra deca. Učite, budite uporni i sanjate snove koje možete ostvariti!

U zdravlje svakom detetu, svim mamama i tatama,
srdačno direktor Snežana

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да спроведе онлајн тестирање којим ће се ученицима осмог разреда омогућити самопроцена знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

  1. априла 2020. – тест из математике
  2. априла 2020. – комбиновани тест

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.
Све додатне информације ученици ће благовремено добити од својих одељењских старешина.

Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Ако нисте у могућности или имате проблем око пријављивања детета преко Портала еУправе можете се обратити за помоћ на један од следећих начина:

  • позивом секретара школе, Дубравке Трипковић на број телефона 064/8856850 радним данима у периоду од 11:00 h до 15:00 h
  • слањем питања на мејл школе osjpopovic@gmail.com.
  • слањем попуњених образаца Пријаве и Анкете на мејл школе osjpopovic@gmail.com., а које можете преузети на сајту школе, osjovanpopovic.edu.rs након чега ће школа извршити пријаву детета преко Портала еУправе

У ПРИЈАВИ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД потребно је да родитељи/други законски заступник попуни све тражене податке, као и АНКЕТУ ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ (и ако не желите да Вам дете похађа оцељење целодневен наставе молимо Вас да нам доставите анкету на којој сте заокружили НЕ).

Родитељи/други законски заступници који су већ пријавили децу и попунили обрасце не треба да врше упис преко Портала еУправа, јер их је школа унела у систем.

Молимо Вас да нас у мејлу приликом достављања попуњених образаца обавестите да ли сте извршили пријаву детета преко Портала еУправа.

Нове процедуре за упис деце у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину можете погледати овде.

Obaveštenje-za-upis-u-prvi-razred-za-2020-2021. godinu 1

Anketa celodnevna nastava

Obrazac za upis prvaka 2020-2021

Упутство за родитеље Исказивање интересовања за упис у ОШ

Хвала на сарадњи и разумевању!

Директор школе

Снежана Стефановић Милановић

© 2020: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress