“Даровити у образовању”

Наша братска школа, ОШ “Јован Поповић” из Београда је у понедељак 18. новембра обележила Дан школе и 65 година постојања. Том приликом је осим Свечане академије организован и стручни скуп “Даровити у образовању”. Скуп је окупио учеснике из Београда, Крушевца и Крагујевца, али и из региона, професоре из Марибора иRead More

Read More

ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ИЗУЗЕТНОСТ РАДА

Нашој школи је јуче додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру eTwinning пројекта „Pi day“. То значи да су рад наставника, рад наших ученика и школе признати на највишем европском нивоу. Пројекат је реализовала наставница математике Марија Пруткин са ученицима 6. разреда. Такође, наш пројекат ће бити изложенRead More

Read More

Добродошли на сајт ОШ "Јован Поповић" Крушевац.ПЕТАЦИ СРЕЋНО

2.септембра се од раног јутра двориште школе испунило дечијом грајом!!! Најнестрпљивији, а уједно и најмлађи у смени, новопечени петаци, журно су хитали у своја нова одељења и нове радне победе.
Осмехом охрабрења добродошлицу у ПЕТИ разред пожелели су им директор школе и нове одељењске старешине!
Срећно!!!

ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА ПОЧИЊЕ 2. СЕПТЕМБРА 2019.

ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА ПОЧИЊЕ 2. СЕПТЕМБРА 2019.

Ученици 1-4. Разреда: ДРУГА СМЕНА од 13:30 сати

Ученици 5-8. Разреда: ПРВА СМЕНА од 07:30 сати

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!!!

СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!!!

ТАДИЈА ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ ОСВОЈИО ПРВУ НАГРАДУ СА МАКСИМАЛНИХ 100 ПОЕНА!

Ученик наше школе, Тадија Јелесијевић, учесник је летњег математичког кампа који се одржао у периоду 19-23. августа 2019. године у ОШ „Николај Велимировић“ у Шапцу.
Сваког дана кампа су била организована по 3 предавања из математике за све учеснике, као и предавања из програмирања у поподневним часовима.
Циљ Кампа је продубљивање и проширивање математичких знања и повезивање ученика са сличним интересовањима.
У четвртак, 22.8.2019. одржано је такмичење из математике, а 23.8. је била подела диплома и свечано затварање Кампа.
Тадија је на такмичењу освојио ПРВУ награду са максималних 100 поена!!! 
БРАВО!!! 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Превоз ученика у школској 2019/20. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
 АДРЕСА: ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац.
 ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.osjovanpopovic.edu.rs
 ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета.
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.
 ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга – Превоз ученика у школској 2019/20. години
 НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60100000 – Услуге друмског превоза
 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
– Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси
Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца
(www.osjovanpopovic.edu.rs). Преузимање је бесплатно.
– Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца
на адреси: ОШ „Јован Поповић“, улица Балканска бр. 56, сваког радног дана
од 08,00 до 13,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са
назнаком: “Понуда за јавну набавку услуга – Превоз ученика у школској
2019/20.години, ЈНМВ 4/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ „Јован Поповић“,
ул. Балканска бр. 56, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 04.9.2019. године до 12,00 часова.
 МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 04.9.2019. године са почетком у 12,30
часова у просторијама ОШ „Јован Поповић“ у Крушевцу, ул. Балканска 56, уз
присуство овлашћених представника понуђача.
 УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 КОНТАКТ ОСОБA: Дубравка Трипковић, тел. 037/448-052; 448-050, факс 037/448-055, osjpopovic@gmail.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

© 2019: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress